Menu

Algemene voorwaarden

Commitment
U kunt er als cliënt van Body and Beauty focus op rekenen dat ik naar beste kunnen de inspanning lever om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen menen Body and Beauty focus en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Vertrouwelijkheid
Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Body and Beauty focus is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat Body and Beauty focus bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Body and Beauty focus neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.

Noodgevallen
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling
De behandelingen worden middels contanten, pin of facturering in rekening gebracht, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering gebeurt op basis van het vooraf overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen.

Afspraken afzeggen
Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de behandeling in rekening gebracht. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd. Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.

Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent met de behandeling en/of benadering van de zorgverlener, geef dit dan in eerste instantie bij uw zorgverlener te kennen. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn om er samen uit te komen.

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Aansprakelijkheid
Body and Beauty focus is iet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de behandeling. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan Body and Beauty focus nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Annuleringen
Body and Beauty focus heeft het recht een behandeling te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Client ontvangt hierover uiterlijk binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Body and Beauty focus wordt aangegeven. Een klachtenregeling is voorzien door de Geschillencommissie TCZ en kan bij Body and Beauty focus worden opgevraagd.